Regulamin Programu KARTA RABATOWA

Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego w punktach sprzedaży firmy P.H.POLWELL Wojciech Bukowski (pod szyldem Fale Loki Koki) i których aktualna lista i adresy znajdują się na stronie internetowej www.fryzart.pl, zwanej dalej Organizatorem Programu.

 

Karta Rabatowa jest programem przeznaczonym dla klientów detalicznych dokonujących zakupów w wyżej wymienionych punktach sprzedaży.

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika.

1. Postanowienia ogólne
1.1.Program Karta Rabatowa jest programem działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Uczestnik może nabywać towary w punktach sprzedaży P.H.POLWELL Wojciech Bukowski na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
1.2. Aktualna lista sklepów objętych promocją znajduje się na stronie www.fryzart.pl.
1.3. Członek Programu Karta Rabatowa uczestniczy w programie osobiście, a jego prawa i obowiązki nie podlegają przeniesieniu na inną osobę.
1.4. Jednej osobie mogą przysługiwać tylko pojedyncze prawa członkowskie.
1.5. Prawa związane z Programem Karta Rabatowa nie mogą być sprzedawane, przenoszone i zbywane w inny sposób oraz nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.
1.6. Prawo do korzystania z upustów cenowych, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

2.Uczestnictwo w programie
2.1. Do Programu Karta Rabatowa może przystąpić osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2.2. Aby przystąpić do Programu Karta Rabatowa należy wypełnić wniosek (formularz zgłoszeniowy*) o wydanie karty w punkcie sprzedaży P.H.POLWELL Wojciech Bukowski.
2.3. Warunkiem wydania karty rabatowej jest zrobienie jednorazowych zakupów na kwotę min. 100 PLN przy zastosowaniu jednej z następujacych form płatności: gotówka lub karta płatnicza oraz wypełnienie wniosku o wydanie Karty Rabatowej.
2.4. Uczestnik programu może posiadać jedną kartę rabatową.

3.Karta Uczestnika
3.1. Uczestnik, przystępując do programu Karta Rabatowa otrzymuje do używania Kartę Rabatową FRYZART.PL.
3.2. Karta Rabatowa wydawana jest bezpłatnie.
3.3. Karta rabatowa posiada kod kreskowy, przypisany indywidualnie pod danego klienta detalicznego.
3.4. Karta Rabatowa nie jest kartą kredytową, bankomatową lub płatniczą.
3.5. Karta rabatowa umożliwia dokonanie zakupów wszystkich towarów objętych niniejszym programem w sklepach P.H.POLWELL Wojciech Bukowski (pod szyldem Fale Loki Koki) z 10% upustem od ceny detalicznej, z wyłączeniem profesjonalnych produktów przeznaczonych do pracy w salonie fryzjerskim oraz promocji przeznaczonych tylko dla salonów fryzjerskich.
3.6. Rabatowi podlegają zakupione towary o wartości powyżej 1 złotego.
3.7. Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty w inny sposób Karty rabatowej FRYZART.PL.
3.8 .W przypadku zawiadomienia o kradzieży lub utracie Karty, jak również w przypadku uszkodzenia Karty, wyłącznie Uczestnik jest uprawniony do składania wniosku o wydanie nowej Karty.
3.9. Karta Uczestnika nie jest zbywalna i pozostaje własnością Organizatora.
3.10. Karta Uczestnika jest ważna w okresie udziału Uczestnika w Programie.4.Realizacja upustów
4.1. Organizator ma wyłączne prawo ustalania, które towary lub usługi objęte są Programem Karta Rabatowa.
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasady przyznawania rabatów i ich wysokości.
4.3. Aby rabat został przyznany, Uczestnik jest zobowiązany wręczyć swoją Kartę pracownikowi firmy P.H.POLWELL Wojciech Bukowski zanim Uczestnik nabędzie towar.
4.4. Promocje nie łączą się.
4.5. Szczegółowe informacje programu można uzyskać pod numerami telefonu: 

091 812 75 57, kom. 664 97 97 97

* Papierowy formularz zgłoszeniowy to jednostronna kartka A4 służąca do rejestracji następujących danych:

 • imienia i nazwiska klienta, adresu wraz z kodem pocztowym,

 • daty urodzin,

 • nr PESEL,

 • adresu zamieszkania,

 • telefonu kontaktowego– w przypadku wyrażenia zgody klientana podanie tych danych poprzez zakreślenie odpowiedniego pola na formularzu zgłoszeniowym,

 • adresu e-mail– w przypadku wyrażenia zgody klienta na podanie tych danych poprzez zakreślenie odpowiedniego pola na formularzu zgłoszeniowym,

 • oświadczenia w przedmiocie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów reklamowych poprzez SMS, e-mail-em lub pocztą,

 • określenia sklepu /pieczątka/, w którym dokonane zostały zakupy,

 • numeru kodu kreskowego wydanej Karty Rabatowej,

 • oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • daty wydania i potwierdzenia odbioru Karty Rabatowej: własnoręczny podpis klienta.

 

Przystępując do Promocji uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się doprzestrzegania jego postanowień.

  5. Postanowienia końcowe

  5.1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Karty Rabatowej z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności leżących po stronie klientów.

  5.2. W przypadku zwiększenia liczby placówek objętych niniejszym regulaminem, dzień objęcia nowej placówki Programej Karta Rabatowa zostanie wskazany przez organizatora na stronie internetowej www.fryzart.pl wraz z jednoczesną zmianą informacji dotyczących adresów i placówek objetych Programem.

  5.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  5.4. Organizator Programu może zakończyć niniejszy Program "Karta Rabatowa" lub zastąpić go innym programem w dowolnym czasie.

  5.5. Każdorazowa aktualna wersja Regulaminu Programu bedzie zamieszczona na stronie www.fryzart.pl.

  5.6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu funkcjonowania Programu "karta Rabatowa" Klient może zwracać się do Organizatora Programu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel